måndag 30 januari 2012

Digital infrastruktur

Photo: Arild Nybø, CC BY-NC-SA 2.0

Under de senaste två åren har jag arbetat med DC-net, ett EU-finansierat projekt, där Riksarkivet deltar som svensk partner. Projektet är sektorsövergripande och syftar till att främja den digitala infrastrukturen för att underlätta tillgången till forskningsinformation i digital form från kulturarvssektorn. Projektet går nu mot sitt slut och för oss på Digisam är nu målet att ta med oss resultaten av projektet i vårt uppdrag.

Begreppet ”digital infrastruktur” används ofta idag när man pratar om digitalisering, men vad menas med det egentligen? För det mesta används begreppet för att beskriva tekniska förutsättningar som bandbredd på Internet men det kan stå även för andra förutsättningar för att materialet ska kunna tillhandahållas på ett användbart sätt, som metadatastandarder, obrutna länkar, digitalt bevarande på kort och lång sikt, säkerhet m m. 

Det sker idag en snabb utveckling vid kulturarvsinstitutionerna i Sverige för att överföra kulturarvsmaterial till digital form och därmed göra materialet mer lättåtkomligt och användbar via Internet. En förutsättning för att detta sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är att det finns en digital infrastruktur som är gemensam för hela kulturarvsområdet. Inom ramen för DC-net genomfördes en enkätsundersökning om digitala infrastrukturer bland kulturarvsinstitutionerna som visade att det fanns stora variationer i fråga om bandbredd, alltifrån 0,25Mb/s till 100 Mb/s. Ändå var det ca 80 – 90 % av de institutionerna som besvarade enkäten som tillgängliggör delar av deras bestånd/samlingar via Internet. Behovet av gemensamma lösningar lyfts också fram i Regeringens nya nationella digitaliseringsstrategi

Idag kan det vara svårt för framför allt mindre kulturarvsinstitutioner utan tillgång till en kraftfull infrastruktur att synas i det digitala rummet och att där göra sitt material lättillgängligt och användbart. Genom ökad samordning och en gemensam digital infrastruktur för kulturarvssektorn med ett brett utbud av tjänster kommer kulturarvsinstitutionernas digitala samlingar och bestånd att på ett bättre sätt bli tillgängliga för både forskningen och den breda allmänheten.

Sanja Halling, Digisam 
                                         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar